Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
obchodnej spoločnosti Injekt,s.r.o.

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1 Obchodná spoločnosť Injekt,s.r.o. so sídlom Pri Mlyne 250, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 36556157, IČ DPH:SK2021781465 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 14309/N (v ďalšom texte len „predávajúci“) prevádzkuje internetový obchod na URL www.miriamkalisova.sk/ za podmienok ustanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach (v ďalšom texte len „VOP“).

1.2. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim od okamihu objednania tovaru, pri kúpe tovaru, dodávke tovaru a reklamácii vád tovaru. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia najmä Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia najmä Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

1.3. Predmetom uzavretia kúpnej zmluvy sú tovary a služby, ktorých vlastnosti boli určené kupujúcim v objednávke.

Článok II.
Objednávanie tovaru

2.1. Objednávka urobená kupujúcim na základe týchto VOP je objednávka, na základe ktorej vzniká predávajúcemu povinnosť dodať objednaný tovar a kupujúcemu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Uplatnením objednávky kupujúci výslovne potvrdzuje, že bol s povinnosťou uhradiť kúpnu cenu oboznámený.

2.2. Objednávka je súčasne návrhom kúpnej zmluvy.

2.3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých jej povinných údajov a náležitostí a odsúhlasenie obsahu objednávky. Miestom dodania tovaru je adresa výdajného bodu spoločnosti DEPO uvedená kupujúcim v objednávke.

2.4. Proces tvorby vystavenia objednávky kupujúceho pozostáva zo 4 krokov: a) výber tovaru, b) výberu spôsobu platby, dopravy a ceny dopravy, c) potvrdenie objednávky, d) odoslanie objednávky. V každom z týchto krokov postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

2.5. Potvrdením objednávky kupujúci zároveň vyhlasuje, že pred jej vyplnením a odoslaním sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, s platobnými podmienkami, záručnými podmienkami a podmienkami odstúpenia od kúpnej zmluvy a že v celom rozsahu s nimi súhlasí.

2.6. Po doručení objednávky predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky kupujúceho v systéme predávajúceho. Objednávka je určená na prijatie – akceptáciu predávajúcim v lehote do 48 hodín od jej doručenia predávajúcemu. Odoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci cez nákupný portál prejavuje vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim.

2.7. Ak VOP neustanovujú v osobitnom ustanovení inak, je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru, vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie objednávky kupujúcemu až do doby dodania tovaru kupujúcemu.

2.8. Objednávku môže kupujúci stornovať e-mailom doručeným predávajúcemu, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci vykoná akceptáciu objednávky postupom podľa VOP. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky, meno a e-mailovú adresu, prípadne ďalší kontakt. V prípade stornovania objednávky podľa tohto bodu VOP predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace s odvolaním objednávky.

2.10. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej predávajúcim a vykonanej kupujúcim.

2.11 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v období od uzavretia zmluvy až do doručenia tovaru s tým, že je povinný znášať náklady už realizovanej dopravy, náklady doručovania tovaru, príp. už vykonaných prác za účelom vybavenia objednávky. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené vo VOP a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

2.12. Kupujúci ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.

2.13. Odoslaním záväznej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

2.14. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru s odkladacou podmienkou úplného zaplatenia kúpnej ceny spolu s nákladmi predávajúceho spojených s predajom, ktoré znáša kupujúci, t. j. vrátane poštovného, resp. iného obdobného poplatku.

2.15. Predávajúci doručí spolu s tovarom kupujúcemu okrem daňového dokladu – faktúry aj potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy v písomnom vyhotovení.

2.16. Predávajúci nezodpovedá za prípadné porušenie autorských práv ani obsah materiálov zaslaných kupujúcim. Pokiaľ však zákazka bude mať obsah, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo narušuje spoločenské normy, predávajúci má právo odmietnuť jej vyhotovenie.

Článok III.
Kúpna cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu. Cena tovaru na portáli je uvedená s DPH. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na prepravu, doručovania zakúpeného tovaru podľa predávajúcim akceptovanej objednávky. Pri tvorbe objednávky sú tieto položky uvedené sumárne spolu s kúpnou cenou tovaru.

3.2. Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu znáša kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

3.4. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny a náklady dopravy tovaru si zvolí kupujúci na nákupnom portáli a uvedie v objednávke :
a) v hotovosti pri prevzatí tovaru (dobierka) – kúpna cena a náklady dobierky i prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru,
b) vkladom na účet predávajúceho – kúpna cena a náklady dopravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru,
c) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho v čase tvorby objednávky alebo po jej akceptácii objednávky – kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru.
Pri platení je ako variabilný symbol potrebné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Nesprávne uvedený variabilný symbol kupujúcim pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené, vrátane omeškania s plnením povinnosti zaplatiť.

3.5. Splatnosť kúpnej ceny:
a) pri zvolení bezhotovostnej platby alebo hotovostnej platby vkladom na účet predávajúceho je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a príslušné náklady dopravy najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a pred prevzatím tovaru; kupujúci je oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba je považovaná za preddavok na kúpnu cenu a príslušných nákladov dopravy tovaru, avšak kupujúcemu sa odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky predávajúcim,
b) pri platne v hotovosti pri doručení tovaru na dobierku je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a príslušné náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu.

3.6. Predávajúci vystaví a doručí spolu s tovarom kupujúcemu faktúru, ktorá je vystavená v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom.

Článok IV.
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

4.1. Predávajúci objednávky spracováva a odosiela objednaný tovar spravidla do 72 hodín po akceptácii objednávky, pokiaľ nie je táto doba pri niektorých produktoch stanovená osobitne. V prípade, ak kupujúci zvolí spôsob platby prevodom na účet predávajúceho, predávajúci tovar odošle v nasledujúci pracovný deň po prijatí platby na účet.
4.2. V prípade oneskoreného dodania tovaru z dôvodu zásahu „vyššej moci“ ( napr. prerušenie dodávky elektriny, prerušenie internetového pripojenia, poruchy strojov predávajúceho a pod.) predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu spôsobenú meškaním v dodaní tovaru.
4.3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu jedného zo 170 výdajných bodov spoločnosti DEPO, ktorý vydá tovar výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie, či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Jedná sa spravidla o predloženie dokladu totožnosti. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

4.4. Náklady na dodanie tovaru sú stanovené pri jednotlivých produktoch samostatne.

4.5. Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky.

4.6. Spôsob dodania tovaru volí kupujúci na nákupnom portáli, a to v procese objednávania tovaru z možností ponúkaných predávajúcim. V zásade je možné dodanie tovaru špedičnou službou DEPO a cena prepravy je uvedená v objednávke.

4.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky, to znamená, že väčší počet prepráv je účtovaný len za cenu jednej prepravy.

4.8. Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi.

4.9. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

4.10. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je transportné balenie opatrené páskou, ktorá je poškodená, alebo je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky o neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa preukázateľne nepreukáže opak.

4.11. Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

4.12. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo z dôvodov, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ nezodpovedá, a to bez zbytočného odkladu, ako sa o takejto skutočnosti dozvie. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne kupujúcemu náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a príslušných všeobecne platných právnych predpisov.

Článok V.
Odstúpenie od zmluvy

5.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci alebo ním určená osoba, okrem dopravcu, prevezme tovar, alebo ak sa:
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene – okamihom prevzatia tovaru dodaného ako posledného,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov – okamihom prevzatia posledného dielu alebo kusa
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia – okamihom prevzatia prvého tovaru.

5.2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy tvoriaceho súčasť týchto obchodných podmienok, a to buď v listinnej podobe zaslaním na adresu sídla predávajúceho alebo jeho zaslaním e-mailom na adresu predávajúceho. V prípade odstúpenia od zmluvy elektronickou poštou je predávajúci povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie v tej istej forme.
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP.
Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať údaje v ňom požadované tak, ako vyplývajú z obsahu formulára poskytnutého spotrebiteľovi zo strany predávajúceho.

5.3. Odstúpením od zmluvy sa táto zrušuje od počiatku a zmluvné strany sú povinné navzájom si vrátiť prijaté plnenia a to:
a) predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovného a iných nákladov a poplatkov.
Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, nie je však povinný uhradiť mu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
b) kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoškodený, ani inak znehodnotený, vrátane dokumentácie zaslanej mu predávajúcim spolu s tovarom v originálnom obale tovaru, pokiaľ bol tento s originálnym obalom zaslaný. V opačnom prípade zodpovedá kupujúci za zníženie hodnoty tovaru vzniknuté v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré vykonal nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

5.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak sa tovar nevyrába alebo sa prestal vyrábať, je vypredaný alebo zmenila sa cena zo strany dodávateľa tovaru a kupujúci po oznámení novej ceny s touto nebude súhlasiť.

5.5. Ustanoveniami o reklamácii tovaru podľa Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpis sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.

Článok VI.
Záruka a reklamácia tovaru

6.1 Poskytovanie záruk a postup pri riešení reklamácií sa spravujú platnou právnou úpravou, a to príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa a Obchodného zákonníka.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A,
950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/7720 001
037/7720 034
fax č. 037/ 7720 024

6.2 Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia alebo nesprávnym uskladnením.
6.3. Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade ak bude vykonaný zásah do tovaru
6.4. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Doklad o predaji tovaru slúži ako záručný list.
6.5. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho najmä tým, že spolu s reklamáciou predloží kupujúcemu doklad o kúpe tovaru. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave, čím je myslená doba od prevzatia tovaru do oprávnenej reklamácie, až do doby, kedy bola kupujúcemu zaslaná výzva na vyzdvihnutie tovaru zo záručnej opravy. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci na nový tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov.
6.6. V písomnom oznámení musí byť uvedený popis zistených závad, t. j. musí uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť a vyriešiť reklamáciu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
6.7. Reklamácie sú prijímané v pracovné dni do 16.00 hodiny. Reklamácie, ktoré budú nahlásené po tejto hodine, budú považované za prijaté nasledujúci pracovný deň.

Článok VII.
Ochrana osobných údajov

7.1. V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a osobitnými predpismi udeľuje kupujúci od okamihu registrácie predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári, v objednávke, prípadne vzájomnej korešpondencii v informačnom systéme predávajúceho. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie, dátum narodenia, fakturačná adresa, doručovacia adresa a telefónne číslo. Tento súhlas je poskytovaný na účely zavedenia predzmluvných vzťahov a informácií potrebných na účely plnenia povinností z kúpnej zmluvy (vzájomných zmluvných vzťahov), ako aj za účelom doručenia reklamných materiálov, prezentácie služieb a produktov predávajúceho, zasielania informácií o činnosti týchto osôb, súťaží týchto osôb, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správa). Kupujúci udeľuje súhlas aj so spracovaním tých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov. Ak sa kupujúci domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
7.2. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na dobu do jeho odvolania s tým, že udelený súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho alebo na adresu predstavujúcu sídlo predávajúceho.
7.3. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Podľa § 16 zákona o ochrane osobných údajov za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.
7.4. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie elektronickou poštou, prípadne iným vhodným spôsobom.
7.5. V prípade, ak predávajúci má povinnosť poskytnúť alebo doručiť povinné informácie kupujúcemu a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, kupujúci súhlasí, aby predávajúci poskytol a doručil také informácie formou e-mailovej alebo na ním poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.
7.6. Všetky osobné údaje, ktoré predávajúci pri nákupe poskytne sú dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje sú sprístupnené iba zamestnancom predávajúceho. Všetky osobné údaje sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu.

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti INJEKT s.r.o s GDPR, ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci nižšie:

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

Spoločnosť INJEKT s.r.o spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti INJEKT s.r.o), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou INJEKT s.r.o je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti INJEKT s.r.o

Príjemcami osobných údajov sú okrem INJEKT s.r.o aj nasledovné osoby:

 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 • servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti INJEKT s.r.o
  • Článok VIII.
   Záverečné ustanovenia

   8.1. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správy) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. tel. číslo kupujúceho (mobilný telefón), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak by príslušný právny predpis neustanovoval niečo iné. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – spoločnosti DEPO, budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia spoločnosťou DEPO sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – spoločnosti DEPO. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim (sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).

   8.2. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení VOP alebo zmluvy. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

   8.3. Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.

   8.4. VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zaslaním objednávky a prejavením súhlasu so znením VOP na www.miriamkalisova.sk/ pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s VOP, Reklamačným poriadkom (Článok VI.), považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

   VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 1.9.2016 a použijú sa na objednávky doručované predávajúcemu cez nákupný portál po tomto dátume.